Главная » Статьи » Психология и педагогика

Функції соціальної роботи


Незважаючи на те, що в спеціальній літературі, присвяченій 
проблематиці соціальної роботи, спостерігається їх різночи-
тання, більшість учених і практиків визначають такі функції :

Комунікативна  –  забезпечує  налагодження  взаємодії  між  
суб’єктами  та  об’єктами  соціальної  роботи.  Вона  полягає  
у встановленні, продовженні чи припиненні необхідних про-
фесійних контактів, обміні інформацією, сприйманні та розу-
мінні іншої людини, формуванні у всіх взаємодіючих сторін 
позитивної перцепції одне до одного.

Організаторська  –  характеризує  соціальну  роботу  з  пози-
ції соціального менеджменту, що полягає у структуруванні,  
плануванні,  розподілі  різновидів  професійної  діяльності 
та  координації  роботи  з  різними  соціальними  інститутами  
і представниками споріднених професій; також у тому, щоб 
сприяти організації соціальних служб на підприємствах і за 
місцем проживання, залученню до соціальної роботи волон-
терських  організацій,  громадських    об’єднань  соціального  
і соціально-педагогічного спрямування, груп самодопомоги, 
помічників соціальних працівників і направляти їхню діяль-
ність на надання різноманітних видів допомоги та соціаль-
них послуг населенню; а також в узгодженні взаємодії всіх 
учасників і установ, залучених до обслуговування конкрет-
ного клієнта, групи чи спільноти при вирішенні  соціальної 
ситуації чи проблеми.
 
Прогностична  –  виконує  змістовно-цільові  (стратегічні)  
та  організаційно-методичні  (тактичні)  завдання;  полягає 
у  прогнозуванні  соціальним  працівником  розвитку  подій, 
процесів,  які  відбуваються  у  сім’ї,  групі  людей,  суспільстві,  
і  розробці  певної  моделі  соціальної  поведінки.  Здійснення 
прогностичної  функції  зумовлює  визначення  пріоритетів  
у напрямах, формах, методах, «програвання» варіантів різно-
манітних  технологій  соціальної  роботи  та  вибір  серед  них  
таких,  що  можуть  забезпечити  максимальну  результатив-
ність за розумних витрат зусиль і часу.
 
Діагностична функція покликана виявляти окремі соціальні 
аномалії в певному мікросоціумі, конкретизувати проблему 
клієнта та виявляти його індивідуальні особливості. 
Правозахисна  функція  спрямована  на  відстоювання  прав  
та інтересів клієнтів на основі державних і міжнародних пра-
вових документів; передбачає   вміння соціального  працівни-
ка використовувати весь комплекс законів та арсенал   пра-
вових актів  для захисту прав та  інтересів клієнтів, надання 
їм допомоги і підтримки, а також «сприяння у застосуванні 
заходів державного примусу і реалізації юридичної відпові– 
дальності осіб, які допускають прямі чи опосередковані про-
типравні впливи на клієнта» [6, с. 16].
 
Інформаційна  (рекламно-пропагандистська)  функція  вияв– 
 ляється  у  поширенні  ідей  соціального  захисту  людини,  
а також у наданні об’єктивної інформації про види соціаль-
них послуг із метою формування попиту на них. 
Профілактична має на меті виявлення та обмеження нега-
тивних явищ і запобігання їм, з’ясування причин соціальної 
дезадаптації серед різних груп населення та окремих осіб,  
забезпечення умов для соціально-позитивної спрямованос-
ті особистості; передбачає своєчасні  дії соціального праців-
ника,  спрямовані  на  запобігання  і  виникнення  можливих 
життєвих колізій чи проблем у окремих індивідів, спільнот, 
груп ризику; до превентивної функції соціального працівни-
ка належать збереження, підтримка й захист нормального 
рівня життя і здоров’я людей; створення оптимальних умов 
для  саморозвитку  і  самореалізації  кожного  громадянина  
суспільства.  

Соціально-педагогічна  функція у  широкому трактуванні  пе-
редбачає  діяльність  соціального  працівника  і  соціального 
педагога з формування пріоритету цілеспрямованого вихов-
 ного  впливу  соціуму  на  поведінку  і  діяльність  клієнтів.  У  вузь- 
 кому  трактуванні  завдання  соціально-педагогічної  функції  –  
«виявляти інтереси і потреби людей щодо різних видів діяль- 
ності  (культурного  дозвілля,  спортивно-оздоровчої,  технічної  
і художньої творчості, туризму) і залучати до роботи з ними різні 
установи, заклади, товариства, творчі спілки» [15, с. 122].
Корекційно-реабілітаційна  функція  полягає  в  роботі,  спря-
мованій  на  зміну  та  вдосконалення  особистісних,    фізичних 
якостей клієнта, особливостей його життєдіяльності та ство-
рення  умов  для  розвитку  потенційних  можливостей.  Аналіз 
практики соціальної роботи свідчить про два рівні реалізації 
корекційної функції: конкретний і програмний. Конкретний рі-
вень передбачає задоволення потреб індивідів, груп, спільнот  
за  спеціально  розробленою  моделлю.  Корекційна  робота  на  
програмному  рівні  здійснюється  шляхом  залучення  певних 
груп, спільнот чи прошарків населення до цільових соціальних 
проектів регіонального, державного або міждержавного змісту.
  
Соціально-економічна  функція  спрямована  на  задоволення 
матеріальних  інтересів  і  потреб  малозабезпечених  верств  
населення. Реалізується вона шляхом надання натуральної 
та грошової допомоги; визначення пільг, одноразових компен-
сацій, здійснення соціально-побутового патронажу.  
Слід  зауважити,  що  соціальний  працівник  зможе  реалізову– 
 вати  охарактеризовані  вище  функції  тільки  за  умови,  якщо 
він володітиме необхідними знаннями, вміннями і відповідни-
ми  особистісними  якостями,  буде  професійно  компетентною  
особистістю.

Категория: Психология и педагогика | (15.01.2013)
Просмотров: 1086 | Рейтинг: 0.0/0