Главная » Статьи » Психология и педагогика

Метод, методика, прийом, засоби


 Сутність понять „метод", „методика", „прийом", „засоби"

Діяльність соціального педагога передбачає використання різноманітних методів, прийомів, засобів. Розглянемо кожне з цих понять.

Грецьке слово „метод" означає шлях, спосіб пізнавальної, практичної діяльності людей. Нині під методом розуміють най-коротший шлях досягнення оптимальних результатів, які відповідають поставленій меті. Метод - це спосіб пізнавальної, практичної діяльності, рішення якоїсь певної задачі. У залежності від сфери застосування виділяють групи методів соціального виховання, навчання, профілактики, реабілітації, корекції та ін.

Метод роботи соціального педагога - спосіб взаємодії спеціаліста з вихованцем з метою вирішення соціально-педагогічної проблеми.

Метод виступає інструментом виховання та допомагає організувати діяльність соціального педагога.

З поняттям „метод" тісно пов'язано поняття „методика". Метод є найважливішим елементом методики.

Поняття методика роботи соціального педагога слід тлумачити як:

- галузь соціально-педагогічних знань;

- сукупність форм, засобів, методів, прийомів соціально-педагогічної діяльності.

Методика як галузь соціально-педагогічних знань вивчає способи організації діяльності з вирішення соціально-педагогічних проблем.

До основних завдань методики роботи соціального педагога є: розробка принципів, форм, методів, засобів, прийомів сощального навчання, соціального виховання і соціально-педагогічної допомоги.

Методика соціально-педагогічної роботи має теоретико-прикладний характер. Теоретичний характер методики полягає у тому, що вона базується на загальних педагогічних і психологічних вимогах до організації соціально-педагогічного процесу.

 Практичний характер методики полягає в цілеспрямованій діяльності із соціального виховання, соціально-правового захисту, соціальної допомоги дітям, яка спрямована на досягнення мети, завдань соціально-педагогічної діяльності за умови використання різних форм, методів, прийомів, засобів діяльності та з дотриманням підходів та основоположних принципів до її здійснення.

Методика соціально-педагогічної діяльності - це сукупність форм, засобів, методів, прийомів і способів, які використовуються для стимулювання розвитку потенційних можливостей особистості, конструктивної діяльності, спрямованої на зміну несприятливої життєвої ситуації чи розв'язання різноманітних професійних завдань соціального педагога.

Методика як сукупність форм, засобів, методів, прийомів, вивчає і створює методи доцільної організації діяльності.
Поняття „форма" означає спосіб організації і спосіб існування предмета, процесу, явища. Форма соціально-педагогічної роботи - це спосіб організації процесу, який відображає внутрішній зв'язок його елементів із взаємовідносинами соціального педагога і дітей. Форми соціально-педагогічної роботи класифікують таким чином: індивідуальні, групові, масові, а також: психотерапевтичного впливу, пасивної допомоги, активної допомоги, організаційної роботи тощо.

Прийом - окрема своєрідна дія, рух, спосіб здійснення чого-небудь. Сукупність прийомів розглядається як сукупність і своєрідність прояву особистісних, словесних, мімічних, пове-дінкових, діяльнісних та інших проявів спеціаліста; прийом -це частина методу. Так метод бесіди реалізується за допомогою таких прийомів, як: постановка питання, слухання, роз'яснення, аналіз ситуацій тощо.
Категория: Психология и педагогика | (25.10.2013)
Просмотров: 1080 | Рейтинг: 0.0/0