Главная » Статьи » Психология и педагогика

ПОЧУТТЯ ВЛАСНОСТI В КОНТЕКСТI ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГIЧНОЇ ПСИХОЛОГIЇ

Поняття "власнiсть " - у одним з найбiльш поширених термiнiв буденноє свiдомостi й, в той же час, - однiую з найменш вивчених категорiй в науцi. 

Етностереотипи мають низку характеристик: 

1. Змiст стереотипа - на{характеристик, що приписуються якiй - небудь етнiчнiй групi.

2. Одностайнiсть - ступiнь узгодженостi респондентiв в приписуваннi етнiчн фулi тих або iнших характеристик.

3. Направленiсть - загальне позитивне i негативне сприйняття стереотипiзування. Може бути визначена за змiстом стерео типу ( наявнiсть бiльшої або меншої кiлькостi позитивних або негативних характеристик).

4. Iнтенсивнiсть - ступiнь упередженостi по вiдношенню до групи стереотипiзуються, виражена у стереотипi. Цей вимiр можна отримати рангуваши характеристики, що приписуються етнiчнiй групi. 

Етнiчний стереотип неоднориднiй по структурi. Формально- аналiтичнiй пiдхiд дозволяу видiлити у ньому таю компоненти: 1. констатацiю особливостей чуяа
етнiчноє групи; 2. станпення до цих особливостей, яке передбачау єх оцiнку; формування певного типу поведiнки по вiдношенню до певноє етнiчноє групи.

Етнiчна свiдомiсть передбачау не тiльки констатацiю специфiки чужоє етнiчної групи, але й емоцiйно - аффективне ставлення до неє, яке виявляуться в єє позитивнiй, негативнiй або нейтральнiй оцiнцi. Оскiльки образ чужоє етнiчноє групи завжди дає субьєктивне сприйняття представникiв iншоє групи, то вiн бувау приблизити неточним, спотвореним. Дослiдження показали, що етнiчна група мо же не тiльки перебiльшувати негативнi якостi окремих, вiдомих  представникiв iншоє етнiчiх спiльноти, але й абсолютизувати єх, переносячи на всiх представникiв цього етносу. В результатi може виникнути антипатiя до чужоє етнiчноє групи, упереджене ставлена до неє, яке, закрiплюючись, перетворюуiься в негативний етностерео тип. Значну роль тут вiдiграу явище ьтноцентризму. Кон I.С. виз начау утноцентризмя "схильнiсть розглядати i оцi нювати явища i риси iншоє культури, iншого народу крiзь призму культурних традицiй i цiнностей своує власноє етнiчноє групи".

Термiн "етноцевпризм" має два значення: - по-перше - вiн визначау той елементарний загальний факт, що вихiдним пунктом сприйняття i оцiнки чужх
звичаєв, народiв та iн.

В досвiді своєї власноє етнiчноє групи; це не певна система поглядiв, а ясне снеусвiдомлене почуття; по-друге - етноцентризм визначау перевагу способу життя своєї етнiчноє групи усiм iншим. Але бувають випадки, коли люди проявляють щось подiбне до комплексу неповноцiнностi, упадаючи перед усiм чужеземним" ( 5 ).

Психологiчно етаоцентризм - це групова свiдомiсть, сформована на основі безпосереднього досвiду етнiчної групи, i яка є формою вiдбиття її суспiльного бути
Етноцентризм можливо правильно зрозумiти i оцiнити лише у вiдповiдному соцiальному контекстi.

Констатацiя i оцiнка чужоє етнiчноє групи формує  вiдповiдний тип поведiнки по вiдношенню до цiує групи. При розглядi етнi чних стереотипiв поведiнки необхiдн виходити iз таких передумов: 1. стереотипи поведiнки у соцiальними феноменами; 2 поведiнка людини варiативна як в синхронiє, так i в диахро нiє (iсторичний етнiчний простiр); 3. стандарти поведiнки корелюють iз реальною стратифiкацiую суспiльства Кожна професiйна, вiкова, конфесiйна та iншi групи мають специфiчнi стереотипi поведiнки. Кожна з цих груп може мати своє специфiчнi норми i цiнностi, вiдмiннi вiє норм i цiнностей, якi iснують у певному етносi. Оскiльки iндивiд як член етносу мо ж належати одночасно до кiлькох соцiальних груп, реалiзацiя ет нiчного стереотипу i
рiвнi iндивiдуальноє поведiнки ( вербальноє i реальноє ) буде залежата як вiд орiунтац iндивiда на еталони референтноє групи, так i вiд стереотипiв тiує групи, в яку iндивi входить реально.

Можна видiлити два основних типа прояву етнiчноє специфiки у стереотипах ддредiнки: 0

 1 - Коли одним i тим же дiям надауться рiзний змiст у рiзних культурах.

2. Коли один i той самий змiст по рiзному прявляуться у вчинках." ( Банбурiн ) Спiввiдношення стереотипа i вiдповiдноє йому поведiнки не од яозначне. В
щдадi, кожному стереотипу повинен вiдповiдати певний тип поведiнки. У етностереотипi може мати мiсце невiдповiднiсть усвiдомлених намiрiв i реальних дiй,
рiдома в лiтературi як роз бiжнiсть мiж цiннiстними орiунтацiями i явною поведiнкою. Наприк лад, негативна оцiнка представникiв чужоє етнiчноє групи i воро жiсть на вербапьному рiвнi не обовязково реалiзуються у поведiн цi.

Причини розбiжностi вербальноє i реальноє поведiнки в етнiч ному стереотипi вивченi недостатньо. Божович ЛI., Кошгiкова Т.Е. та iншi пояснюють розбiжнiсть мiж намiрами i реальною поведiнкою) виходячи з того, що поведiнка людини спонукауться не одним, а ба гатьма мотивами, гя можуть знаходитись у складнiй взаумозалеж носгi. Головна лiнiя поведiнки визначауться спрямованнiстю осо бистостi, тобто сумою сталих мотивiв поведiнки. Для того, щоб в етнiчному стереотипi намiр особистостi реалiзувати стереотип у своєй поведiнцi не розбiгався iз дiую, цей стереотип, як i будь яка соцiальна норма, повиней бути або
iнтернапiзован ( у цьому випадку вiн стау едино можливим мотивом дiяльностi), або рацiона льно прийнятий iндивiдом як справедливий, необхiдний i корисний.

Таким чином, в структурi етнiчного стереотипу можна видiлити когштавну i аффективну сторони, а також реалiзацiю єх у поведiнцi.

Лiтература:

I Алиева Л.А. Национальные особенноспи межличностного восп рияiия в семейно-бытсой сфере.
2. Байбурин Ф.Г. Этнические аспекты изучения стереотипных форм поведения и традици-
онная культура. В жур. Советская этнография 1985г.  2
3 Королев Си Проблемы этнопсихологии в работах зарубежных авторов. 1970
4. ЕовИ.С. Историяипсихалогия. 1971.

5 Кцоева Г.У. Методы исследования этнических стереопипов. В кн.Социалъная психология и
общественная i]раiанiiа.М. 1985(225-231 ).

6. Огандшанян Р.С. Некоторые вопросы формирования этнических стереотипов в
многонациональной среде. Вопросы психологии. 1990 2.

7. Поршнев Б.Ф. Протавоiюсiавлеиие как компонент этнического самосознания. М. 1971

8. Психологические механизмы регуляции социального поведения.
9 Под ред.М.И.Бобпева, Е.В.Шорохова М. 1979
Категория: Психология и педагогика | (16.11.2012)
Просмотров: 176 | Рейтинг: 0.0/0